bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2017

(Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016Tải văn bản
2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016  Tải văn bản
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Tải văn bản
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017Tải văn bản
5. Báo cáo đánh giá về kế quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và 03 năm (2014-2016)Tải văn bản
6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016Tải văn bản
7. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017Tải văn bản
8. Chiến lược phát triển 10 năm của công ty (2016-2025)Tải văn bản
 VĂN BẢN CÔNG TY
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của công tyTải văn bản
2. Quyết định điều động và bổ nhiệm Chủ tịch công tyTải văn bản
3. Báo cáo thực hiện công bố thông tin năm 2017Tải văn bản