bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

     I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2020

      (Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019Tải văn bản
2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019Tải văn bản
3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019Tải văn bản
4. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và 3 năm (2017-2019)Tải văn bản
5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019Tải văn bản
6. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2020Tải văn bản
7.  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020Tải văn bản
8. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Tải văn bản
9. Quy chế Tài chính của Công ty Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

0. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020Tải văn bản
1. Báo cáo công tác PCTN Quý I, nhiệm vụ công tác PCTN Quý II năm 2020Tải văn bản
2. Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủTải văn bản
3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN (Từ ngày 15/10/2019 đến 05/5/2020)Tải văn bản
4. Báo cáo công tác PCTN Quý II, nhiệm vụ công tác PCTN Quý III năm 2020Tải văn bản
5. Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ công tác PCTN 6 tháng cuối năm 2020Tải văn bản
6. Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 01/8/2019 đến 31/7/2020)Tải văn bản
7. Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019)Tải văn bản
8. Báo cáo công tác PCTN Quý III, nhiệm vụ công tác PCTN Quý IV năm 2020Tải văn bản
9. Báo cáo công tác PCTN 9 tháng dầu năm , nhiệm vụ công tác PCTN 3 tháng cuối năm 2020Tải văn bản
10. Báo cáo công tác PCTN Quý 4 năm 2020Tải văn bản
11. Báo cáo công tác PCTN năm 2020 - Phương hướng năm 2021Tải văn bản