bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2019

(Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

1. Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty,giai đoạn 2018-2020Tải văn bản
2. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018Tải văn bản
3. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
Tải văn bản
4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2019Tải văn bản 
5. Báo cáo tài chính năm 2018Tải văn bản
6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018Tải văn bản
7. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và 3 năm (2016-2018)Tải văn bản
8. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019Tải văn bản