bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

 I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2022

      (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công tyTải văn bản
2. Báo cáo tài chính năm 2021Tải văn bản
3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021Tải văn bản
4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021Tải văn bản
5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022Tải văn bản
6. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022Tải văn bản
7.  Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022Tải văn bản
8. Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch SXKT và ĐTPT năm 2022 của Công tyTải văn bản
9. Báo cáo tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài DN của Cộng ty Quý I năm 2022Tải văn bản
10 Báo cáo tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài DN của Cộng ty Quý II năm 2022Tải văn bản
11. Báo cáo tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài DN của Cộng ty Quý III năm 2022Tải văn bản
12. Báo cáo tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài DN của Cộng ty Quý IV năm 2022Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kế hoạch công tác PCTN năm 2022Tải văn bản
2. Báo cáo công tác PCTN Quý I năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN Quý II năm 2022Tải văn bản
3. Báo cáo kết quả công tác thực hiện công tác PCTN từ ngày 16/12/2021 đến thời điểm kiểm tra.Tải văn bản
4.  Báo cáo công tác PCTN Quý II năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN Quý III năm 2022Tải văn bản
5. Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN 6 tháng cuối năm 2022.Tải văn bản
6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/4/2022.Tải văn bản
7. Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 của Công ty TNHH MTV XSKT TG.Tải văn bản
8. Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (từ ngày 01/8/2021 đến 31/7/2022).Tải văn bản
9. Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.Tải văn bản
10. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021Tải văn bản
11. Báo cáo công tác PCTN năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2023 .Tải văn bản
12. Báo cáo công tác PCTN quý IV năm 2022.Tải văn bản
13. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn (01/01/2022 đến 15/8/2022) .Tải văn bản
16. Báo cáo công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác PCTN 3 tháng cuối năm 2022.Tải văn bản
17. Báo cáo công tác PCTN quý III, nhiệm vụ công tác PCTN quý IV năm 2022Tải văn bản
18. Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.Tải văn bản
19. Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 của Công ty.Tải văn bản
20. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giái đoạn 2016-2021Tải văn bản
21. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN từ ngày 10/10/2021 đến 09/10/2022Tải văn bản