bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

  I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

      (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020Tải văn bản
2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Tải văn bản
3. Báo cáo thực trạng qyản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020Tải văn bản
4. Báo cáo tài chính năm 2020Tải văn bản
5. Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021 ( Được Chủ sở hữu phê duyệt)Tải văn bản
6. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020Tải văn bản
7. Báo cáo thực trạng qyản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
Tải văn bản
8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

0. Kế hoạch công tác PCTN năm 2021Tải văn bản
1. Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021Tải văn bản
2. Báo cáo công tác PCTN Quý I/2021, nhiệm vụ Quý II/2021
Tải văn bản
3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN từ ngày 16/10/2020 đến 04/4/2021Tải văn bản
4. Báo cáo công tác PCTN Quý II/2021, nhiệm vụ Quý III/2021Tải văn bản
5. Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Tải văn bản
6. Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (01/8/2020-31/7/2021)Tải văn bản
7. Báo cáo công tác PCTN Quý III/2021, nhiệm vụ Quý IV/2021Tải văn bản
8. Báo cáo công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021Tải văn bản
9. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về PCTNTải văn bản
10. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021"Tải văn bản
11. Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/10/2021Tải văn bản
12. Báo cáo công tác PCTN Quý IV năm 2021Tải văn bản
13. Kế hoạch thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng nămTải văn bản
14. Báo cáo cộng tác PCTN năm 2021, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2022Tải văn bản