bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

  I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

      (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020Tải văn bản
2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Tải văn bản
3. Báo cáo thực trạng qyản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020Tải văn bản
4. Báo cáo tài chính năm 2020Tải văn bản
5. Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2021 ( Được Chủ sở hữu phê duyệt)Tải văn bản
6. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020Tải văn bản
 7. Báo cáo thực trạng qyản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
Tải văn bản
8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021Tải văn bản
2. Báo cáo phòng chống tham nhũng quý 2 năm 2021Tải văn bản
3.Báo cáo phòng chống tham nhũng  6 tháng đầu năm 2021Tải văn bản
4. Kế hoạch thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng nămTải văn bản