bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

  I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

      (Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

1. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020Tải văn bản
2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Tải văn bản
3. Báo cáo tài chính năm 2020Tải văn bản
II. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021Tải văn bản