bannerTop
Điện thoại liên hệ
phone
(0273) 3872489
Điện thoại liên hệ (0273) 3872489

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

 Chiều ngày 11/8/2023 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn An, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, chủ trì Hội nghị; đồng chí Trần Văn Giang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy- Phó Giám đốc Công ty, các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc. 

Qua 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt những kết quả, chuyển biến tích cực; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  

Quang cảnh Hội nghị

 Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Giang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các Chi bộ đã triển khai việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng chi bộ”, Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp về hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ... Từ đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng lên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ và tình hình thực tế; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ; xác định, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các Chi bộ đã nghiêm túc triển khai và duy trì nền nếp nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)… trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Chi bộ sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Tùy theo tình hình thực tế, các Chi bộ đã quy định cụ thể ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng; việc xác định rõ ngày sinh hoạt định kỳ giúp đảng viên của Chi bộ chuẩn bị nội dung, ý kiến khi tham gia sinh hoạt. Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt cụ thể để mỗi đảng viên sắp xếp được công việc của mình; rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ giao và nội dung sinh hoạt chuyên đề trong tháng đó để chuẩn bị báo cáo trước Chi bộ và nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ. Chi ủy họp thông qua chương trình, nội dung chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; thảo luận, thống nhất báo cáo (dự thảo) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt chi bộ; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian sinh hoạt chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy nắm được tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, những tâm tư, vướng mắc trong công việc, cuộc sống của mỗi đảng viên được cấp ủy chi bộ bàn bạc và đề ra hướng giải quyết, những tư tưởng, suy nghĩ, phát ngôn lệch lạc kịp thời được uốn nắn, giáo dục.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn An - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Qua 05 năm triển khai, thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được một số chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Trong thời gian tới cần thường xuyên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; tiếp tục quán triệt, nghiên cứu nội dung cơ bản Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhằm giúp cho các cấp ủy và toàn thể đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện hiệu quả. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đây là điều kiện quan trọng đảm bảo cho chi bộ luôn thống nhất về tổ chức tư tưởng và hành động, trên cơ sở đó sẽ phát huy và quy tụ được trí tuệ của đông đảo đảng viên và tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc xác định nhiệm vụ chính trị, đề ra nghị quyết và các giải pháp tổ chức thực hiện.Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao, chống mọi biểu hiện quan liêu, bè phái; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang trong sinh hoạt Đảng./.

                                                                       

 

TIN LIÊN QUAN